български

Моята рекламна брошура и визитка за Вашите архиви.

УслугиЦени

Услуги

Наред с моята дейност като преводач, вписан в регистъра на заклетите и упълномощените преводачи за устни и писмени преводи към съдилищата в Нордрайн-Вестфален и към администрационните служби в Германия, за всички мои съграждани извършвам също професионални преводи най-вече в следните области:

 • общественото управление и социални застраховки
 • образование и професионална реализация
 • здравеопазване и социална среда
 • покупко-продажба на недвижими имоти
 • финансиране и застраховане
 • информация и комуникация
 • туризъм и търговия
 • представителни функции

Най-често поръчваните услуги са за превод, заверка и легализация на:

 • Удостоверения за сключен граждански брак; Удостоверения за семейно положение
 • Документи за адресна регистрация в Германия
 • Характеристики, дипломи свидетелства за образователно ниво
 • Документи за академично признаване на дипломи и документи за занаят
 • Лекарски експертизи, медицински диагнози и заключения
 • Съдебни решения и наказателни заповеди
 • Пълномощни

Като преводач подкрепям Вашите начинания пред:

 • Службата за регистрация на фирма
 • Покупко-продажба (недвижим имот, кола и др.)
 • Сключване на граждански брак
 • Болнични посещения
 • Панаири, изложения, конференции и др.

Цени

Цените на преводите зависят от много фактори, като например:

 • Степента на сложност в съдържанието (специализирана област, терминология)
 • Техническа сложност (четливост, изисквания към софтуера)

При преводите от Българки на Немски и от Немски на Български език е установен стандарт, които позволява броенето на редове с 50 до 55 знака (включително и празните удари). Цената може да се формира, като за основа се използва също изходния текст, ако формата позволява символите да се прочетат. На тази база могат да се установят и общи (стабилни) цени.

Проверка на превод, преработка и превод със сложно и прецизно форматиране се заплащат по часова ставка.
За преводите по конференции и изложения се уговаря дневна ставка.
За краткотрайните поръчки, като посещения в градския съвет, индустриалната камера и др. административни служби се използва часовата ставка.
Немския законодател ми позволява да начислявам допълнително към услугата си и пътни разходи и разходи за престой.
За да мога справедливо да установя цената на услугата ви моля да се свържете с мен и да ми дадете най-подробна информация на вашите потребности. За заверка и удостоверение на извършения от мен превод не изисквам допълнителна такса. По уговорка мога да Ви предоставя превода и в PDF-формат.