Sonnenblumen-Feld, Bulgarien

български

Моята рекламна брошура и визитка за Вашите архиви.

УслугиЦени

Услуги

Наред с моята дейност като преводач, вписан в регистъра на заклетите и упълномощените преводачи за устни и писмени преводи към съдилищата в Нордрайн-Вестфален и към администрационните служби в Германия, за всички мои съграждани извършвам също професионални преводи най-вече в следните области:

 • общественото управление и социални застраховки;
 • преподаване на немски език;
 • здравеопазване и социална среда;
 • покупко-продажба на недвижими имоти;
 • финансиране и застраховане;
 • информация и комуникация;
 • туризъм.

Най-често поръчваните услуги са за превод, заверка и легализация на:

 • Удостоверения за сключен граждански брак; Удостоверения за семейно положение;
 • Документи за адресна регистрация в Германия;
 • Характеристики, дипломи свидетелства за образователно ниво;
 • Документи за академично признаване на дипломи и документи за занаят;
 • Лекарски експертизи, медицински диагнози и заключения;
 • Съдебни решения и наказателни заповеди;
 • Пълномощни.

Като преводач подкрепям Вашите начинания пред:

 • Службата за регистрация на фирма;
 • Покупко-продажба (недвижим имот, кола и др.);
 • Сключване на граждански брак;
 • Болнични посещения;
 • Панаири, изложения, конференции и др.

Цени

Цените на преводите зависят от много фактори, като например:

 • Степента на сложност в съдържанието (специализирана област, терминология);
 • Техническа сложност (четливост, изисквания към софтуера).

При преводите от Българки на Немски и от Немски на Български език е установен стандарт, които позволява броенето на редове с 50 до 55 знака (включително и празните удари). Цената може да се формира, като за основа се използва също изходния текст, ако формата позволява символите да се прочетат. На тази база могат да се установят и общи (стабилни) цени.

Проверка на превод, преработка и превод със сложно и прецизно форматиране се заплащат по часова ставка.
За преводите по конференции и изложения се уговаря дневна ставка.
За краткотрайните поръчки, като посещения в градския съвет, индустриалната камера и др. административни служби се използва часовата ставка.
Немския законодател ми позволява да начислявам допълнително към услугата си и пътни разходи и разходи за престой.
За да мога справедливо да установя цената на услугата ви моля да се свържете с мен и да ми дадете най-подробна информация на вашите потребности. Назованите от мен цени да крайни (бруто) цени и до този момент аз не плащам данък оборот. За заверка и удостоверение на извършения от мен превод не изисквам допълнителна такса. По уговорка мога да Ви предоставя превода и в PDF-формат.


Top